Pravno obvestilo o uporabi mobilnih storitev v državah EU

Naročnike mobilnih storitev obveščamo, da z dnem 15.06.2017 skladno z Uredbo (EU) 2015/2120 uveljavljamo začetek uporabe mobilnih storitev v državah EU, Norveški, Islandiji in Liechtensteinu (v nadaljevanju: Tujina EGP) na način, kot doma. Namen Uredbe je omogočiti uporabo storitev mobilnega gostovanja v državah Tujina EGP na način, kot doma, za občasna potovanja znotraj držav Tujina EGP. Zaradi preprečevanja zlorab oz. nepravilne uporabe reguliranih storitev gostovanja z dnem 15.06.2017 skladno z določili Uredbe uveljavljamo Politiko poštene uporabe družbe T-2 d.o.o. za uporabo storitev mobilnega gostovanja v državah Tujina EGP na način, kot doma (v nadaljevanju: PPU). PPU velja za vse mobilne storitve, ki jih ponuja družba T-2.

 

V družbi T-2 uveljavljamo naslednje vrste politike poštene uporabe:

 

  1. PPU vezano na pakete z odprtim prenosom podatkov

T-2 bo naročnikom koriščenje mobilnih storitev (klici, SMS/MMS in/ali podatkovni promet) v Tujini EGP praviloma omogočil na enak način, kot doma. Edino izjemo predstavljajo paketi, ki po definiciji predstavljajo pakete z odprtim prenosom podatkov. Glede na trenutno ponudbo T-2 so to paketi: Brezčasni M, Brezčasni L, Podatkovni S, Podatkovni M, Podatkovni L in Paket TOP. V teh paketih se količina podatkovnega prenosa, ki ga naročnik mobilnih storitev T-2 v posameznem obračunskem obdobju lahko opravi v Tujini EGP, izračuna tako, da se skupna domača maloprodajna cena paketa brez DDV za celotno obračunsko obdobje deli z regulirano najvišjo veleprodajno ceno za podatkovno gostovanje, kot je ta določena v 12. členu uredbe (EU) št. 531/2012, rezultat deljenja pa se še pomnoži s številom dva.

 

Količina podatkovnega prenosa, ki ga naročnik mobilnih storitev T-2 v posameznem obračunskem obdobju lahko opravi v Tujini EGP, v paketih z odprtim prenosom podatkov tako znaša:

 

Ime paketa:

Količina podatkovnega prometa za Tujina EGP glede na PPU:

Brezčasni M

2,978 GB

Brezčasni L

3,830 GB

Podatkovni S

2,127 GB

Podatkovni M

3,191 GB

Podatkovni L

4,256 GB

Paket TOP

2,127 GB

 

V primeru, ko naročnik v obračunskem obdobju v celoti porabi podatkovni prenos, ki ga lahko opravi v Tujini EGP, in še ima na razpolago količine podatkovnega prenosa, vključene v mobilni paket v Republiki Sloveniji, se naročniku za nadaljnji podatkovni prenos v Tujini EGP, vse do porabe količin, ki so naročniku na voljo znotraj mobilnega paketa v Republiki Sloveniji, zaračuna pribitek, skladno z vsakokratno veljavnim cenikom, objavljenim na www.t-2.net

 

Ko naročnik v obračunskem obdobju porabi celotno količino podatkovnega prenosa, vključenega v mobilni paket v Republiki Sloveniji, se v primeru, da še vedno opravlja podatkovni prenos v Tujini EGP, ta podatkovni prenos obračuna po ceni, ki velja za dodatno opravljen podatkovni prenos v Republiki Sloveniji skladno z vsakokratno veljavnim cenikom, objavljenim na www.t-2.net (navedeno velja tudi v primeru, če celotna količina podatkovnega prenosa iz zgornje tabele v Tujini EGP morebiti še ne bo porabljena, bodo pa v celoti porabljene količine podatkovnega prenosa, vključene v mobilni paket v Republiki Sloveniji).

 

  1. PPU vezana na kraj prebivanja naročnika v okviru katere mora naročnik dokazati, da ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče oz. da ima z Republiko Slovenijo druge trajne vezi. Navedeno ne velja za naročniške pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo PPU. Kot dokaz lahko naročnik predloži več, v PPU navedenih dokumentov.

 

  1. PPU vezana na druge kontrolne mehanizme in objektivne kazalnike morebitnih zlorab oz. nepravilne uporabe mobilnih storitev gostovanja, v okviru katere T-2 uveljavlja:
  • PPU vezano na prevladujočo porabo in prevladujočo prisotnost, v okviru katere bo T-2  opazovalnem obdobju 4 mesecev spremljal prevladujočo porabo in prevladujočo prisotnost T-2 naročnika. V kolikor prevladujoča poraba in prevladujoča prisotnost ne bosta v Republiki Slovenij, bo T-2 naročnika na ugotovljeno opozoril in mu v primeru, da v roku 14 dni vzorca obnašanja ne spremeni, od dneva obvestila naprej zaračunal pribitek,
  • PPU vezano na dolga obdobja neaktivnosti določene SIM kartice, povezane z uporabo predvsem oziroma izključno v času gostovanja, v okviru katere bo T-2 v opazovalnem obdobju 4 mesecev, spremljal daljša obdobja neaktivnosti določene SIM kartice. V kolikor bo SIM kartica daljše obdobje, neaktivna, v času aktivne uporabe pa bo poraba prevladujoča v Tujini EGP, bo T-2 naročnika na ugotovljeno opozoril in mu v primeru, da vzorca obnašanja ne spremeni, od dneva obvestila naprej zaračunal pribitek,
  • PPU vezano na Sklenitev naročniškega razmerja za in zaporedna uporaba več SIM kartic istega uporabnika med gostovanjem v okviru katere bo T-2, če bo ugotovil, da gre za kršitev, naročnika na ugotovljeno opozoril in mu v primeru, da vzorca obnašanja ne spremeni, od dneva obvestila naprej zaračunal pribitek.

 

Politika poštene uporabe družbe T-2 d.o.o. za uporabo storitev mobilnega gostovanja v državah Tujina EGP na način, kot doma je del Pogojev uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in je v celoti dostopna na povezavi: (https://www.t-2.net/sites/www.t2.si/files/files/uploads/article/splosni_pogoji_uporabe_storitev_preko_mobilnega_omrezja_veljavni_od_15_06_2017.pdf). Skladno z navedenim zgoraj se spremenijo tudi Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot, ki se po novem imenujejo Pogoji uporabe mobilnih paketov in mobilnih enot in Politika poštene uporabe za uporabo storitev mobilnega gostovanja v državah Tujina EGP na način, kot doma.

 

 

Naročnike obveščamo tudi, da z dnem 15.06.2017 spreminjamo Splošne pogoje družbe T-2 in Splošne pogoje uporabe storitev preko mobilnega omrežja v delu, ki se nanaša na ukrepanje v primeru bistvenega odstopanja porabe naročnika od njegove povprečne porabe. Doda se način ukrepanja v primeru, da gre za novo stranko, in omogoči začasni izklop v primeru, da naročnik v primeru bistveno povečane porabe obveznosti ne poravna niti v roku, zahtevanem v obvestilu. Beseda opomin v 28. členu Splošnih pogojev družbe T-2 se zamenja z besedo obvestilo. V zvezi z izpiski klicev naročnike obveščamo, da smo opredelili tudi pravico do izpiska klicev za storitve SMS,  MMS in podatkovni promet. Hkrati naročnike obveščamo, da smo dodali pojasnilo v zvezi z dodatnimi funkcijami  (npr. časovni zamik, snemalnik) in da smo uskladili določbe pogojev skladno z Zakonom o medijih. Z dnem 15.06.2017 uveljavljamo tudi Pogoje uporabe Podatkovnih paketov, ki  povzemajo določila veljavne prodajne ponudbe pri Podatkovnih paketih. V vseh veljavnih splošnih in posebnih pogojih spreminjamo tudi naziv družbe T-2 d.o.o.

 

Pri tem naročnike obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh pred uveljavitvijo sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in podrobnosti o novostih v spremenjenih splošnih pogojih na https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja, brezplačni telefonski številki 064 064 064 in v poslovalnicah T-2.

 

 

 

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?