Pravila nagradne igre T-2 Igra prestolov

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre »T-2 IGRA PRESTOLOV« so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira družba T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se opravi z namenom podelitve nagrade in promocije izdelkov ter storitev.

Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani T-2: https://www.t-2.net/splosni-pogoji-nagradnih-iger.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

2. člen

Nagradna igra bo potekala od dne 22.03.2019 do vključno dne 15.04.2019.

3. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo udeleženci (ob upoštevanju izjem iz drugega odstavka tega člena), ki so polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v RS (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre, vključno z njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Komisija bo iz izbora navedene osebe izločila iz žreba.

Za prijavo in sodelovanje v nagradni igri preko spletne strani T-2 mora udeleženec nagradne igre do 15.04.2019 do 14. ure izpolniti kontaktni obrazec in pravilno odgovoriti na nagradna vprašanja (v nadaljevanju: kontaktni obrazec). Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec pravilno odgovori na vsa zastavljena vprašanja in izpolni kontaktni obrazec. Vsak udeleženec nagradne igre lahko le enkrat izpolni kontaktni obrazec.

Udeleženec mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti tudi druge pogoje, kot so opredeljeni v teh pravilih.

4. člen

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pravilno odgovori na nagradno vprašanje in sprejme pogoje za sodelovanje v nagradni igri in je bil izžreban za nagrado v skladu s temi Pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame po tem, ko je ob prevzemu nagrade predložil ustrezna dokazila.

5. člen

Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec prebral in se strinja s pravili nagradne igre s tem, ko je oddal kontaktni obrazec na spletni strani. Udeleženec s izpolnjenim kontaktnim obrazcem poda soglasje za namene iz 16. člena teh pravil.

Udeleženci lahko kadarkoli v času trajanja igre prekličejo svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošljejo pisno odjavo po pošti naslov T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

6. člen

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci izbora enakovredne možnosti za pridobitev nagrade.

7. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni strani organizatorja (www.t-2.net).

4. POTEK IZBIRE IN OPIS NAGRAD

8. člen

Izbira nagrajenca bo potekala dne 15.4.2019 ob 14:30 uri, na način naključnega računalniškega generiranja števila glede na prejeto število pravilnih odgovorov ob prisotnosti 3-članske komisije, ki jo imenuje organizator.

Opravili se bosta dve žrebanji, pri čemer se pri prvem žrebanju izžreba dobitnika prve nagrade, pri drugem žrebanju pa dobitnika druge nagrade.

Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku posameznega žrebanja.

Zapisnik, ki se hrani pri organizatorju, vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • članih komisije,
 • nagrajencih,
 • uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Udeležencu nagradne igre bo omogočen vpogled v zapisnik do dveh mesecev po zaključku zadnjega žrebanja na podlagi pisne zahteve. V primeru, da izžrebana prijava v nagradno igro ne vsebuje vseh podatkov ali pa je napačen odgovor na zastavljeno vprašanje, se žrebanje za posamezno nagrado ponovi, dokler izžrebana prijava ne bo ustrezala pravilom nagradne igre.

Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni mogoča pritožba. Organizator si pridržuje pravico, da nečitljive podatke in nepopolne podatke sodelujočih izloči iz žrebanja. 

9. člen

Nagradni sklad zajema nagrade:

Prva nagrada:

1x TELEVIZOR LG 50UK6750PLD LED LCD, v vrednosti 652 EUR z DDV.

Druga nagrada:

1x Mobilni telefon Sony Xperia 10 črna, dual sim, v vrednosti 317 EUR z DDV.

Zgoraj navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrade.

Nagrajenec se odpove vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejete nagrade.

10. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini ter v nobenem primeru prenesti na tretjo osebo.

5. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

11. člen

Izžrebanec, ki je prejemnik nagrade, bo o prevzemu nagrade obveščen na kontaktni elektronski naslov, z objavo na spletni strani T-2 (https://www.t-2.net/) ter z objavo na Facebook strani podjetja T-2 d.o.o. (https://www.facebook.com/tedva.net/).

Izžrebanca bo organizator preko elektronskega sporočila pozval, da v roku 7 delovnih dni organizatorju posreduje natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, e-naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Svoje podatke bo izžrebanec organizatorju posredoval preko elektronskega sporočila podjetja T-2 d.o.o (info@t-2.net).

V kolikor izžrebanec, v roku 7 dneh od prejema poziva, oziroma od objave obvestila o izžrebancu, organizatorju ne posreduje vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade ali nagrade zaradi kateregakoli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi. S tem  mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Izžrebanec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Nagrada bo podeljena v roku 30 dni od zaključka nagradne igre, najkasneje do 15.5.2019. Izžrebanec

bo o datumu prevzema nagrade predhodno pravočasno obveščen, in sicer preko elektronskega sporočila na posredovani elektronski naslov. Izžrebancu organizator nagradne igre nagrado preda na svojem sedežu oziroma po dogovoru z izžrebancem nagrado pošlje priporočeno po pošti na naslov, ki ga ta navede ob posredovanju osebnih podatkov. Ob prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim dokumentom. V kolikor izžrebanec nagrade zaradi kateregakoli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do izžrebanca. Izžrebanec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

12. člen

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre eno (1) leto,
 • osebni podatki udeležencev se hranijo do zaključka nagradne igre,
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi (10 let).

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

6. DAVEK IN AKONTACIJA DOHODNINE

13. člen

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR, organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

14. člen

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

V primeru, da bo glavni nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika.

15. člen

Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka, v kolikor višina vrednosti nagrade presega znesek 42 EUR. Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžan to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2019. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov ter Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d.o.o dostopnimi na spletni strani https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev in izžrebanca nagradne igre, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajenca o rezultatu izbora in podelitvi nagrad;
 • objave nagrajencev na spletni strani organizatorja in Facebook ter Instagram strani organizatorja,
 • podatke za namen segmentiranega in nesegmentiranega trženja preko več komunikacijskih poti (ob soglasju udeleženca nagradne igre).

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre, na spletni strani organizatorja ter na časovnici Facebook strani organizatorja, in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo do preklica privolitve oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.  

Soglasje za neposredno trženje ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil upravitelj omrežja Facebook.

8. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

17. člen

Vse pritožbe in reklamacije, razen reklamacij v zvezi s ponudnikom poti, v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo organizator udeleženca napotil na ponudnika poti.

9. ODGOVORNOST

18. člen

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

19. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrade, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

10. KONCNE DOLOČBE

20. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 22.03.2019. Pravila so, v času trajanja nagradne igre, na vpogled na spletni strani https://www.t-2.net/splosni-pogoji-nagradnih-iger.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov info@t-2.net.

T-2 d.o.o.

V Ljubljani, dne 20.03.2019

 

 

 

Imate vprašanje?

Pred vsako pomembno odločitvijo je dobro preveriti vse, da nam izbrane storitve kar najbolje odgovarjajo. Sporočite nam vaše dileme in potrudili se bomo, da boste našli, kar iščete.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?