Varna linija za prijavo kršitev

Varna in anonimna prijava preko spletne aplikacije ali glasovnega sporočila.

Pozdravljeni na strani za varno prijavo kršitev!

V podjetju T-2 smo vzpostavili varno linijo za prijavo kršitev z namenom spodbujati kulturo komunikacije o kršitvah in njihovemu reševanju, s čimer uresničujemo svoja prizadevanja poslovati skladno z zakonodajo in našimi zavezami kot družbeno odgovorno podjetje. Varna linija predstavlja mehanizem za zgodnje zaznavanje nepravilnosti v skladu z direktivo EU 2019/1937 ter Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) in je namenjena prijavi suma kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju.

Komu je namenjena linija za prijavo kršitev?

Linija je namenjena vsem fizičnim osebam, ki so s podjetjem T-2 v delovnem razmerju, lahko pa tudi v razmerju zunaj delovnega razmerja, če gre za prostovoljstvo, pripravništvo, vajeništvo, pogodbeno delo, študentsko delo, sodelovanje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravljanje funkcije, izvrševanje upravičenj, nalog in pooblastil delničarja, člana nadzornega ali upravnega organa subjekta, kot tudi vsako drugo sodelovanje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, ali delo pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali s pogajanji pred podpisom pogodbe.

Linija za prijavo kršitev ni namenjena splošnim reklamacijam, ki se nanašajo na delovanje storitev ali naročniška razmerja. Ta prijava ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile zunaj delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci in podobno.

Kako podati prijavo?

S svojimi besedami opišite ravnanja, ki predstavljajo kršitev, navedite okoliščine, morebitne priče ter druga dokazila, iz katerih kršitev izhaja. To lahko storite pisno ali ustno, kot je navedeno v nadaljevanju.

 • pisno preko spletne aplikacije s klikom na povezavo, ki omogoča oddajo prijave anonimno preko žetona ali s polno identifikacijo prijavitelja,
 • ustno preko glasovnega sporočila na telefonski tajnici na številki 059 004 400.

Varna linija za prijavo kršitev omogoča varno in zaupno prijavo o nepravilnostih.

O aplikaciji

Aplikacija omogoča varno in zaupno komuniciranje med zaupnikom in prijaviteljem preko kode/žetona, ki jo aplikacija dodeli prijaviteljem ob oddaji prijave. Preko tega žetona aplikacija omogoča spremljanje poteka obravnave prijave, ne glede na to, ali je podana z razkrito identiteto ali anonimno.

Postopek obravnave prijave

Zaupnik bo notranjo prijavo pregledal in v predhodnem preizkusu preveril, ali jo lahko obravnava. Po potrebi lahko zaupnik kontaktira prijavitelja za posredovanje dodatnih podatkov, ki mu bodo omogočili celovito obravnavo prijave. Svojo odločitev o tem bo prijavitelju sporočil v roku sedmih dni.

Če se zaupnik odloči, da bo prijavo obravnaval, bo skupaj z drugimi sodelavci preveril navedbe iz prijave, pripravil predloge za odpravo kršitev in poskrbel, da bodo pristojni znotraj delovne organizacije ukrepe izvedli. Te osebe bo seznanil z vsebino prijave, ne pa tudi s podatki o prijavitelju. Če bo treba za razrešitev prijave druge osebe seznaniti z osebnimi podatki prijavitelja (ker se npr. kršitev nanaša nanj osebno), ga bo zaupnik zaprosil za soglasje za razkritje osebnih podatkov. Če brez soglasja prijavitelja ne bo mogoče nadaljevati s postopkom, le-ta pa se z razkritjem ne strinja, bo postopek ustavljen

Ob zaključku postopka bo zaupnik pripravil poročilo o obravnavi prijave in z njim seznanil vodstvo in prijavitelja. Poročilo ne vsebuje osebnih podatkov prijavitelja. Rok za poročilo je tri mesece po prejemu prijave. Če postopek v tem času še ni končan, bo zaupnik prijavitelju sporočil kakšno je stanje zadeve.

Prijavitelj, ki prijavo poda anonimno in ne sporoči nobenega kontaktnega podatka, ne bo prejel potrdila o sprejemu prijave in tudi ne povratne informacije o obravnavi prijave.

O zaupniku

Zaupnik je s strani T-2 imenovana oseba, ki je odgovorna za sprejem, obdelavo, komunikacijo in poročanje prijavitelju o sprejetih ukrepih in zaključku preiskave. Zaupnik izvaja postopke za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in odpravo kršitev, poleg tega pa skrbi za ozaveščanje deležnikov ter daje priporočila za izboljšanje pravil in procesov, ki bi prepričevala podobne kršitve v prihodnje.

Zaupnik prijavitelju, ki je deležen povračilnih ukrepov, nudi informacije o pravnih možnostih ter mu pomaga v upravnih in sodnih postopkih zaradi povračilnih ukrepov.

Varovanje identitete prijavitelja

Vsi podatki o prijavitelju kršitve bodo ostali zaupni. Podatki o prijavitelju bodo znani le zaupniku, ki jih ne bo razkril nikomur.

Izjemoma lahko zaupnik identiteto prijavitelja razkrije v treh primerih:

 • če se prijavitelj strinja z razkritjem (zaupnik bo prosil za soglasje);
 • če to zahteva državni tožilec, kadar je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj (o razkritju identitete tožilstvu je prijavitelj predhodno obveščen);
 • če to zahteva sodišče, ko je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva (o razkritju identitete sodišču je prijavitelj predhodno obveščen).

Ne glede na navedeno ne sme nihče razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

V podjetju T-2 smo vzpostavili varno linijo za prijavo kršitev z namenom spodbujati kulturo odprte komunikacije o kršitvah in njihovemu reševanju, s čimer uresničujemo svoja prizadevanja poslovati skladno z zakonodajo in našimi zavezami kot družbeno odgovorno podjetje.

Izključitev odgovornosti glede razkritja

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev, ne krši nobene omejitve ali prepovedi glede razkritja informacij in ne nosi nobene odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujno za razkritje kršitve na podlagi zakona.

Navedeno se ne uporablja glede omejitev razkritja informacij, določenih s predpisi na področju varovanja tajnih podatkov, poklicne skrivnosti odvetnikov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tajnosti sodnih posvetovanj in pravil kazenskega postopka.

Ne glede na določbe zakona, ki ureja poslovno skrivnost, prijava ali javno razkritje informacij, ki vključujejo poslovne skrivnosti, ni protipravno, če ju prijavitelj prijavi ali razkrije v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev. Prijavitelj ne nosi odgovornosti v zvezi s pridobitvijo ali dostopom do informacij, ki jih prijavi ali javno razkrije, razen če takšna pridobitev ali dostop ne predstavlja samostojnega kaznivega dejanja.

Zaščita pred povračilnimi ukrepi

Vsak prijavitelj bo zaščiten pred povračilnimi ukrepi.

Prijavitelj je upravičen do zaščite če:

 • gre za fizično osebo v delovnem in podobnem razmerju (7. točka 4. člena ZZPri) s podjetjem T-2, ki prijavi ali javno razkrije informacije o kršitvi, pridobljene v svojem delovnem okolju;
 • je prijavil kršitev oziroma sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v podjetju T-2;
 • prijava ni očitno neutemeljena;
 • prijavljena kršitev še traja oziroma je prenehala pred manj kot dvema letoma (tretji odstavek 5. člena ZZPri);
 • je s strani subjekta iz prve alineje deležen povračilnih ukrepov.

Zaščita prijavitelja je zagotovljena ob pogoju, da je prijavitelj v dobri veri posredoval informacijo oziroma sum glede kršitve in je bila prijava ustrezno dana preko možnih kanalov za prijavo kršitev. V primeru, da prijavitelj prijavi kršitev, ki jo je sam storil ali pri njej sodeloval, ga to ne odvezuje odgovornosti, lahko pa predstavlja olajševalno okoliščino pri nadaljnjih ukrepih. Morebitne povračilne ukrepe lahko prijavite preko aplikacije. Iz vaše prijave mora izhajati, da ste predhodno oddali prijavo in da vam sedaj grozi škodljiva obravnava, oziroma ste škodo že utrpeli. Izvajanje povračilnih ukrepov pomeni kršenje pravil družbe.

Primeri povračilnih ukrepov:

 • odpoved delovnega razmerja;
 • premestitev na nižje delovno mesto, onemogočanje ali zadržanje napredovanja;
 • prenos delovnih nalog, sprememba kraja delovnega mesta, sprememba delovnega časa, zmanjšanje delovne obveznosti, neizplačilo in znižanje plače in drugih dodatkov, neizplačilo nagrad in odpravnin;
 • nizka ocena delovne uspešnosti, nizka letna ocena ali negativna zaposlitvena referenca;
 • uvedba disciplinskega postopka, izrekanje disciplinskih ukrepov ali kazni;
 • šikaniranje, prisila, ustrahovanje, nadlegovanje ali izključitev in pomanjkljiva zaščita dostojanstva pred takim ravnanjem drugih oseb;
 • diskriminacija, slabša ali nepravična obravnava;

Zaščitni in podporni ukrepi

Zaupnik prijavitelju nudi pomoč v primeru povračilnih ukrepov in mu poda informacije o zaščitnih in podpornih ukrepih, in sicer tako, da:

 • prijavitelju nudi celovite informacije o zaščitnih in podpornih ukrepih ter drugih pravnih možnostih, ki so primerni glede na vrsto konkretnih povračilnih ukrepov;
 • prijavitelju izda potrdilo o vloženi prijavi oziroma zagotovi dokazila iz postopka s prijavo, ki jih prijavitelj potrebuje v nadaljnjih postopkih v zvezi s povračilnimi ukrepi.

Zaščitni in podporni ukrepi:

 • Sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen ZZPri);
 • brezplačna pravna pomoč (23. člen ZZPri);
 • nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen ZZPri);
 • psihološka podpora (25. člen ZZPri).

Primeri kršitev, ki se obravnavajo znotraj varne linije za prijavo kršitev

Deležniki preko notranje linije prijavijo kršitve z znaki kaznivih dejanj, na primer goljufije, poneverbe, tatvine, korupcije. Kršitev predstavljajo tudi kršitve s sumom na nasprotje interesov pri sklepanju poslov ali zaposlovanju, sumom na ponarejanje poslovne dokumentacije, namerne ali nenamerne povzročitve škode družbe, razkritja poslovne skrivnosti podjetja ali kršitve varstva osebnih podatkov, zlorabe notranjih informacij, kršitve pravil varnosti in zdravja pri delu, vse oblike psihičnega ali fizičnega nasilja na delovnem mestu ter vse druge kršitve, ki predstavljajo kršitve zakonov ali aktov družbe in bi lahko imele negativne posledice za družbo T-2 in njene deležnike.

Zunanja prijava

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Organi za zunanjo prijavo so navedeni na naslednji povezavi

Imate vprašanje?

Pred vsako pomembno odločitvijo je dobro preveriti vse, da nam izbrane storitve kar najbolje odgovarjajo. Sporočite nam vaše dileme in potrudili se bomo, da boste našli, kar iščete.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?